Кишвари мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунёдро интихоб намудааст, ки яке аз ғояҳои асосии он таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Бақайдгирии давлатии ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбхои сиёсӣ

Раёсати баќайдгирии давлатии ташкилотњои љамъиятї

ва њизбњои сиёсї

 

Раёсати баќайдгирии давлатии ташкилотњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї сохтори воњидии дастгоњи марказии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон мебошад.

Раёсат фаъолияти худро тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї» ва дигар ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарор ва фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Низомномаи Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, ќарорњои њайати мушовараи Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, Фармоишњои Вазири адлияи Љумњурии Тољикистон Низомнома амалї менамояд.

Вазифањо ва функсияњои Раёсат чунинанд:

- ба амал баровардани баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии љумњуриявї, иттињодияњои љамъиятии мањаллии дар њудуди шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї љойгирбуда,  иттињодияњои љамъиятии байналмилалии дар њудуди Љумњурии Тољикистон љойгирбуда;

- ќайди бањисобгирии намояндагї ва филиалњои иттињодияњои љамъиятї;

- ќайди бањисобгирии намояндагї ва филиалњои иттињодияњои љамъиятии байналмилалии давлатњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон ва  иттињодияњои љамъиятии байналмилалии дар њудуди Љумњурии Тољикистон љойгирбуда;

- баќайдгирии давлатии барњамдињии иттињодияњои љамъиятї;

- мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї» њизбњои сиёсиро ба ќайди давлатї мегирад;

- назорат ва мавриди санљиш ќарор додани фаъолияти њизбњои сиёсї,  иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо оид ба риоя намудани њуљљатњои таъсисї;

- талаб намудани тавзењот аз маќомоти роњбарикунандаи њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо оид ба риоя нашудани оинномањои онњо;

- додани огоњинномаи хаттї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо;

- ба суд мурољиат намудан оид ба њолатњои бо ќонунњо муайяншуда дар хусуси боздоштани фаъолияти њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо ё барњам додани онњо;

- пешбурди Фењрасти давлатии иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї;

- ќабул намудани њисобот оид ба фаъолияти њизби сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо;

- тафтиш кардани руйхати аъзоёни њизби сиёсї;

Раёсат, инчунин дигар вазифа ва функсияњоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбини менамояд ва супоришњои алоњидаи роњбарияти Вазоратро ба амал мебарорад. 

Раёсат бо маќсади иљро намудани вазифа ва функсияњои худ њуќуќ дорад:

- назоратро аз болои фаъолияти оинномавии њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњоро ба амал барорад;

- њар сол оид ба фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо, ва њизбњои сиёсї њисобот ќабул намояд;

- бо маќсади муккамалгардонї барои дар оянда ба амал баровардани назорат аз болои фаъолияти оинномавии њизбњои сиёсї, дар ваќти баќайдгирї аз онњо оид ба мањалли љойгиршавї маълумотнома талаб кунад;

- њуќуќ дорад дар маъракањои аз тарафи њизбњои сиёсї ва иттињодияњои љамъияти гузаронидашаванда иштирок намояд;

- аз болои иљроиши маќсадњои оинномавии иттињодияњои љамъиятї, намояндагї ва филиалњо, њизбњои сиёсї санљиш гузаронад.

Мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» бақайдгирии давлатии иттиҳодияҳои ҷамъиятии маҳаллӣ аз тарафи Раёсатҳои адлияи ВМКБ ва вилоятњо  анљом дода мешавад.

Барои баќайдгирии давлатии иттињодияи љамъиятї мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољиистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» ба маќомоти баќайдгиранда њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд:

- ариза, ки онро аъзои маќомоти роњбарикунандаи иттињодияи љамъиятї имзо кардаанд ва дар он насаб, ном, номи падар, љойи истиќомат ва телефонњои робита;

- оинномаи иттињодияи љамъиятї дар ду нусха бо забони давлатї ва бо хоњиши ташкилоти љамъиятї ду нусха бо забони муоширати байни миллатњо;

- иќтибос аз протоколи анљуман, конференсия, маљлиси умумї ё маљлиси таъсисї, ки дар бораи таъсиси иттињодияи љамъиятї, тасдиќи оиннома, ташкил кардани маќомоти роњбарикунанда ва маќоми назорату тафтишии он маълумот дорад;

- маълумот дар бораи муассисони иттињодияи љамъиятї: барои шахсони воќеї - насаб, ном, номи падар, соли таваллуд, љои сукунат, шањрвандї (бо имзоњояшон тасдиќ мегардад) ва нусхаи шиноснома ё дигар њуљљате, ки шахсиятро тасдиќ мекунад; барои иттињодияњои љамъиятї њангоми таъсиси иттифоќи (ассотсиатсия, шўрои) иттињодияњои љамъиятї нусхаи шањодатномањо дар бораи баќайдгирии давлатии оинномаи ин иттињодияњо, иќтибос аз протоколи маљлиси маќомоти роњбарикунандаи иттињодияњои љамъиятї, бо ќарор дар бораи таъсиси иттифоќи (ассотсиатсия, шўрои) иттињодияњои љамъиятї, инчунин нусхаи шартномаи таъсисї;

- њангоми аз тарафи иттињодияи љамъиятї истифода бурдани рамзи тањти њимояи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њифзи моликияти зењнї ё њуќуќи муаллифї ќарордошта - њуљљатњое, ки њуќуќи истифодаи онро тасдиќ мекунанд;

- њуљљати пардохти бољи давлатї;

- њуљљат дар бораи нишонии (мањалли љойгиршавии) маќомоти роњбарикунандаи иттињодияи љамъиятї;

- барои иттињодияњои љамъиятии љумњуриявї ва байналмилалї протоколњои анљуманњо, конференсияњо, маљлисњои умумї ё маљлисњои таъсисии воњидњои сохторї.

 

Барои ќайди бањисобгирии намояндагї ё филиалњои иттињодияи љамъиятї мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољиистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» ба маќомоти баќайдгиранда њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд:

1) аризаи иттињодияи љамъиятї дар бораи ќайди бањисобгирии намояндагї ё филиали он;

2) нусхаи аз тарафи нотариуси давлатї тасдиќшудаи њуљљатњои таъсисии иттињодияи љамъиятї, ки намояндагї ё филиал таъсис медињад;

3) ќарори иттињодияи љамъиятї:

а) дар бораи таъсиси намояндагї ё филиал;

б) дар бораи тасдиќи Низомнома;

в) дар бораи таъин намудани роњбари намояндагї ё филиал;

4) Низомномаи намояндагї ё филиали иттињодияи љамъиятї;

5) ваколатнома, ки ба роњбари намояндагї ё филиали иттињодияи љамъиятї дода шудааст;

6) њуљљати тасдиќкунандаи мањалли љойгиршавии намояндагї ё филиали иттињодияи љамъиятї.

7) расиди хазинавї ё нусхаи супориши пардохтї дар бораи пардохти бољи давлатї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.

 

Барои баќайдгирии давлатии барњамдињии иттињодияи љамъиятї мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољиистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї» њуљљатњои зерин пешнињод карда мешаванд:

- ариза;

- нусхаи ќарор дар бораи барњамдињии иттињодияи љамъиятї;

- нусхањои аслии њуљљатњои таъсисї, Шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии иттињодияи љамъиятї;

- њуљљат аз маќомоти андоз оид ба ќарздор набудани иттињодияи љамъиятї аз буљет ва санади муќоисавї;

- эълон дар яке аз рўзномањо оид ба барњамдодани иттињодияи љамъиятї, филиал ё намояндагї;

- њуљљати пардохти бољи давлатї.

 

Барои анљом додани амалњои дорои ањамияти њуќуќї дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ва маќомоти он мувофиќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» бољи давлатї ба андозаи зерин ситонида мешавад:

1) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии байналмилалї ва ќайди бањисобгирии филиалу намояндагињои онњо - ба андозаи 100 нишондињанда барои њисобњо;

2) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии љумњуриявї - ба андозаи 10 нишондињанда барои њисобњо;

3) барои баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятии мањаллї - ба андозаи 5 нишондињанда барои њисобњо;

4) барои ќайди бањисобгирии филиалу намояндагињои иттињодияњои љамъиятї - ба андозаи 5 нишондињанда барои њисобњо;

5) барои додани шањодатнома дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба њуљљатњои таъсисии иттињодияњои љамъиятї (азнавбаќайдгирї) новобаста ба маќоми онњо ва филиалу намояндагињои иттињодияњои љамъиятї ба андозаи 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирї ситонида мешавад;

6) барои баќайдгирии давлатии њизбњои сиёсї - ба андозаи 50 нишондињанда барои њисобњо;

7) барои додани нусхаи тасдиќкардашудаи (дубликати) шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї - ба андозаи 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирии таъсисёбии субъект пешбинї карда шудааст;

8) барои додани иќтибос аз Фењрист дар бораи барњамдињии иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї ва ќатъи фаъолияти филиалу намояндагињои онњо - ба андозаи 50 фоизи нишондињанда барои њисобњо.

Илова кунед: